کسرا کمین
اطلاعات
تاریخ تولد:
یکشنبه،۱ اردیبهشت ۱۳۶۴
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
یکشنبه،۱ اردیبهشت ۱۳۶۴
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر