کیمیا صبا
اطلاعات
تاریخ تولد:
دوشنبه،۲۰ شهریور ۱۳۵۱
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
دوشنبه،۲۰ شهریور ۱۳۵۱
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر