سوسن سالمی
اطلاعات
تاریخ تولد:
پنج‌شنبه،۷ اردیبهشت ۱۳۴۰
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
پنج‌شنبه،۷ اردیبهشت ۱۳۴۰
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر