بهروز قاسمی
اطلاعات
تاریخ تولد:
پنج‌شنبه،۲ آذر ۱۳۲۹
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
پنج‌شنبه،۲ آذر ۱۳۲۹
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر