بهروز تقدسی
اطلاعات
تاریخ تولد:
پنج‌شنبه،۱۹ بهمن ۱۳۴۶
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
پنج‌شنبه،۱۹ بهمن ۱۳۴۶
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر