صابر تالشی
اطلاعات
تاریخ تولد:
شنبه،۸ آبان ۱۳۵۵
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
شنبه،۸ آبان ۱۳۵۵
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر