هاله جباری
اطلاعات
تاریخ تولد:
شنبه،۱۸ فروردین ۱۳۳۵
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
شنبه،۱۸ فروردین ۱۳۳۵
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر