ناصر خ
اطلاعات
تاریخ تولد:
چهارشنبه،۱۵ اردیبهشت ۱۳۵۰
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
چهارشنبه،۱۵ اردیبهشت ۱۳۵۰
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر