کریس رونالدو
اطلاعات
تاریخ تولد:
شنبه،۲۰ تیر ۱۳۷۱
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
شنبه،۲۰ تیر ۱۳۷۱
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر